Brno – odkud teče pitná voda do domácností a kde končí?

Brno je se svými 380 tisíci obyvateli druhé největší město v České republice. V roce 2019 byla spotřeba vody v Brně 106,5 l/den/osoba, což je méně než spotřebují Pražané, ale více než celorepublikový průměr (93 l/den/osoba). Odkud tato jihomoravská metropole bere pitnou vodu? Jak náročná je cesta vody k domácnostem? Kde se čistí a kde nakonec končí? V hledáčku máme další z českých měst. Jak je to s Brnem a cestou vody v něm?

Ve středověku se zvětšující se Brno potýkalo s četnými požáry devastujícími celé městské části. Právě nedostatek požární vody dal v 15. století impuls pro vznik prvních vodovodů. O čtyři století později byla spuštěna úpravna vody v Brně-Pisárkách. Ta vyráběla pitnou vodu přímo z řeky Svratky od roku 1872. Kvalita vody v řece však značně kolísala podle ročního období a  srážek . Negativní vliv měl i odběr vody pod Brněnskou přehradou hojně využívanou k rekreaci. Když ji roku 2000 nahradila  úpravnavody Švařec, sloužila úpravna v Pisárkách pouze jako rezervní zdroj. Její provoz byl pak v roce 2013 definitivně ukončen.

V Březové nad Svitavou se nachází podzemní voda v puklinových zásobách komplexu křídových vrstev. Do Brna ji odtud dopravují dva přivaděče. Tento zdroj bez dalších úprav splňuje všechny požadavky  vyhlášky na pitnou vodu. Pro udržení současné kvality vody  jsou v okolí Březové vyhlášena ochranná pásma vodního zdroje. K hygienickému zabezpečení oxidem chloričitým dochází ve vodojemu Čebín, kde se smíchává březovská voda z II. přivaděče s měkčí upravovanou vodou přivedenou Vírským oblastním vodovodem. Voda přiváděná do Brna I. březovským přivaděčem se dezinfikuje plynným chlórem v Březové nad Svitavou.

Se zprovozněním úpravny vody v Pisárkách  značně narostlo množství odpadních vod z brněnských domácností a původní stoky z konce 17. století už nebyly dostačující. S plánováním soustavné kanalizace se však začalo o 20 let později. Počátkem minulého století byl odkanalizován celý střed města a roku 1922 vznikl generální projekt kanalizace. Až do zprovoznění čistírny odpadních vod v Modřicích (1960) byla veškerá odpadní voda bez dalšího zásahu odváděna do řek Svratky a Svitavy.

V současné době jsou jednotným systémem, odkanalizovány přibližně 2/3 celkové rozlohy Brna, zbytek je odkanalizován systémem oddílným, tzn., že jsou zvlášť odváděny vody splaškové a zvlášť vody dešťové. Přes ČOV Brno-Modřice odchází do řeky Svratky vyčištěná odpadní voda od více než 420 tisíc obyvatel Brna a okolí. Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu se simultánním srážením fosforu. Majitel čistírny, společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. dbá na její efektivní provozování a maximální energetickou soběstačnost. Účinnost čištění je na vysoké úrovni, předepsané limity jsou plněny.  Provozovatel, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,  samozřejmě dbá i na průběžný monitoring stavu kanalizační sítě ve snaze předejít možným haváriím způsobených drobnými lokálními závadami. Je-li to možné, přistupuje k využití bezvýkopových technologií například použitím tzv. kanalizačních robotů. Toto samohybné zařízení s dosahem až 200 m od operátora je vybaveno mimo jiné frézovacím, utěsňovacím nebo tmelícím zařízením a vrtacím nástavcem. Kanalizačními roboty, jejichž zásah je šetrný a relativně levný, bývá každoročně opraveno kolem  220 lokálních závad v brněnské stokové síti.

Město Brno včetně přilehlého okolí má k dispozici dostatek zdrojů kvalitní pitné vody s kapacitními rezervami. ,  Tak, jak naši předci při stavbě I. březovského vodovodu mysleli na budoucnost, tak stejným způsobem se musí chovat i současní vodohospodáři.Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. spustily adaptační program, mezi jehož cíle patří zlepšení podmínek pro zasakování srážek v Březové nebo snižování ztrát ve vodovodní síti. Tyto ztráty (přibližně 9%) patří již nyní k nejnižším v republice. Uskutečňují se i projekty pro záchyt dešťové vody a snížení jejího přímého odtoku kanalizací, ten momentálně činí přibližně čtvrtinu odpadních vod, a jejího využití například na závlahu městské zeleně.

zdroje: