Liberec – odkud teče pitná voda do domácností a kde končí?

Pátou zastávkou na naší cestě po stopách vody ve velkých českých městech je Liberec. Každý obyvatel stotisícové severočeské metropole v roce 2019 spotřeboval průměrně 89,2 litru denně. Ač se tak tento region řadí na 6. příčku kraje s nejvyšší spotřebou, je tato hodnota 1,4 l pod celorepublikovým průměrem. (1)

Jedním ze dvou klíčových zdrojů pitné vody pro Liberec je vodní nádrž Josefův Důl, vybudovaná na říčce Kamenici mezi lety 1976 a 1982.(2) Nejmladší jizerská přehrada je, se zatopenou vodní plochou 138 ha a maximální hloubkou 44 m, zároveň i tou největší.(3) Voda z ní se štolovým přivaděčem dostává do úpravny vody Bedřichov. Tím zde vzniká umělé rozvodí – voda odtékající Kamenicí se později vlévá do Severního moře, zatímco voda odebraná pro výrobu pitné vody končí v moři Baltském. Podle aktuální kvality surové vody dochází k odběru jedním z 5 možných vtokových otvorů, nejčastěji z hloubky 20 m pod hladinou. (4) Vzhledem k tomu, že i tento zdroj pitné vody spadá do ochranného pásma, jsou zde zakázány aktivity jako například plavání.

Vodárna v Bedřichově byla uvedena do provozu v roce 1987 kvůli stále se zvětšující poptávce po pitné vodě v rostoucím Liberci. O necelých 30 let později prošla rekonstrukcí a modernizací zejména s cílem zlepšit technologie filtrace

namáhané nárazovým vyšším výskytem mikroorganismů v průběhu roku.(5) Budova úpravny však neslouží pouze pro výrobu pitné vody. V objektu se nachází i středisko s možností ubytování a restaurací.(4)

Druhým významným zdrojem je podzemní voda z Dolánek, Libíče. Přestože je voda odtud označena za středně tvrdou (až třikrát tvrdší než upravená voda z Josefova Dolu), je bez dalších úprav rozváděna a používána jako voda pitná, protože splňuje všechny příslušné parametry. Patnáctikilometrový přivaděč, který ji dopravuje do Liberce, vybudovali v 50. letech minulého století. Pokud by došlo k havárii na josefodolském přivaděči, pokryly by Dolánky až polovinu chybějící dodávky. Naopak při výpadku tohoto zdroje pitné vody by mohlo dojít k jeho částečnému nahrazení povrchovou vodou z přehrady Souš, jež zásobuje vodou Jablonecko.(2)

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., která provozuje vodárenskou infrastrukturu v Ústeckém a Libereckém kraji, poskytuje v těchto regionech pitnou vodu i jinak než jen do domácností. Zdarma provozuje několik desítek veřejných pítek, z nichž teče kvalitní pitná voda. V Liberci je lze nalézt například na náměstí Dr. E. Beneše, na ulici 1. máje nebo v ZOO.(6)

Čistírna odpadních vod v Liberci Růžodole byla uvedena do provozu roku 1994. Záhy však přestala splňovat příslušné směrnice, a tak prošla mezi lety 2006 a 2008 rekonstrukcí spojenou s dostavbou kanalizační sítě. Stoky byly převážně budovány bezvýkopovou technologií, tedy klasickou ražbou a odstřely štol.(7)

Tato mechanicko-biologická čistírna zpracovává odpadní vodu přivedenou dvěma sběrači. Sběrač A svádí většinu splaškové vody Liberce, 11 km dlouhý sběrač B odkanalizovává Jablonec nad Nisou a zbývající části krajského města. Celkem je na tuto čistírnu připojeno více než 130 000 obyvatel Libereckého kraje.(8) Proces čištění od přítoku vody do ČOV až po její vypuštění do recipientu, kterým je Lužická Nisa, potom trvá deset hodin. Při odtoku vyčištěné vody navíc probíhají odběry vzorků a jejich kvalita je přísně hlídána.(7)

Liberecký kraj se stal v rámci srovnávacího průzkumu Místo pro život 2019 vítězem v kategorii Ekologie a životní prostředí. Z českých regionů je nejvíce pokryt zelení a v poměru k jeho celkové rozloze je zde i nejvíce chráněných území. Zároveň ve srovnání s jinými kraji obyvatelé toho Libereckého vyprodukují nejméně odpadní vody i komunálního odpadu. Na pomyslném stupni vítězů tedy skončil první s předstihem před druhým Zlínskem a třetím Pardubickým krajem.(9)

1) https://www.czso.cz/csu/xl/vodovody-a-kanalizace-v-libereckem-kraji-v-roce-2019

(2) http://www.ovodarenstvi.cz/clanky/prehrada-zasobujici-liberec-bude-potrebovat-nakladnou-opravu

(3) https://www.scvk.cz/media/napsali-o-nas/navstivili-jsme-prehradu-josefuv-dul-zasobuje-vodou-liberecko/

(4) https://www.scvk.cz/media/napsali-o-nas/podivejte-se-jak-se-ze-surove-horske-vody-stava-pitna/

(5) http://www.ovodarenstvi.cz/clanky/upravna-vody-bedrichov-zajistuje-vodu-pro-liberec

(6) https://www.scvk.cz/o-spolecnosti/pitka-ve-mestech/

(7) https://liberecky.denik.cz/zpravy_region/zmodernizovana-cistirna-odpadnich-vod-zahajila-pro.html

(8) https://www.scvk.cz/res/sewerage/Liberec.pdf

(9)https://pardubicky.denik.cz/zpravy-z-ceska/misto-pro-zivot-zeleny-liberecky-kraj-zvitezil-v-kvalite-zivotniho-prostredi-2019080.html