Odpadní voda a její cesta

Když ráno vstaneme, uděláme si kávu nebo čaj, vyčistíme si zuby, dáme si sprchu a vyrážíme do práce/školy málokdy se zamyslíme nad tím, jak pitná voda vzniká a dostává se do našich domácností. Kde tedy vzniká pitná voda, kterou každý z nás využívá v množství přibližně 100 l za den a kde končí? Na tyto otázky naleznete odpovědi níže.

Typy odpadních vod vznikajících v našich domácnostech

Při využívání pitné vody k jiným účelům než k pití vzniká v našich obydlích voda odpadní. Tuto vodu můžeme rozdělit na dvě základní kategorie. Vodu černou a tmavě šedou. Vodu černou tvoří voda hnědá a voda žlutá, pochází z toalet a míří rovnou do kanalizace. Voda tmavě šedá je tvořena zbytky jídel smytými při mytí nádobí (kuchyňský bioodpad) a vodou světle šedou, což je voda z praní, mytí rukou, čištění zubů, sprchování apod. Světle šedá voda nemusí mířit přímo do odpadu, ale dá se využít i pro splachování toalet, případně zalévání zahrady při využití specializovaných technologií.

Zpracování odpadních vod

Odpadní voda míří na čistírnu odpadních vod, ve které se zbaví znečišťujících látek na požadovanou úroveň danou zákonem. Nejdůležitější je odstranění organického znečištění a látek obsahujících dusík a fosfor. Dusík a fosfor jsou důležité prvky pro růst mikroorganismů a v případě jejich nedokonalého odstranění při procesu čištění odpadních vod dochází k tzv. eutrofizaci, která je příčinou nárůstu sinic a řas, čímž dochází ke zhoršování kvality povrchových vod.

Základním principem čištění odpadních vod je čištění mechanické s následným hlavním mikrobiologickým čištěním za využití tzv. aktivačního procesu.

Čistírna začíná tzv. lapákem štěrku, kde se usazují ty nejhrubší nečistoty z kanalizace. Odpad z této části tvoří převážně štěrk. Voda, která pokračuje dále, obsahuje další hrubé nečistoty, kterých je zbavena na česlích. V podstatě se jedná o mříž se štěrbinami o požadované velikosti. Odpad z česlí je nazýván shrabky. Po česlích následují dvě usazovací nádrže. Nejdříve je to lapák písku, kde se usazují jemnější anorganické částice ve formě písku a následně je to usazovací nádrž, kde dochází k usazování větších organických částic za vzniku primárního kalu. Nejdůležitější částí čistírny je následné biologické čištění odpadní vody, kde dochází k odstranění organického biologicky rozložitelného znečištění včetně odstranění dusíku a fosforu. Směs mikroorganismů, kterou se čištění provádí, se nazývá aktivovaný kal. V aktivační nádrži, která je intenzivně provzdušňována, probíhá vlivem mikroorganismů oxidace organických látek na oxid uhličitý a vodu. Ty z této reakce získávají energii pro svůj život = rostou a množí se. Vločky, které mikroorganismy tvoří jsou následně separovány od vyčištěné vody v dosazovací nádrži usazováním. Vyčištěná voda přepadá přes hranu dosazovací nádrže a je vedena zpět do recipientu (řeky). Usazený aktivovaný kal se následně částečně čerpá zpět na začátek aktivační nádrže (tzv. vratný kal) a část se zpracovává (tzv. přebytečný kal).

Zpracování odpadů z čistírny odpadních vod

Převážná většina odpadů končí na skládkách. Jsou jimi štěrk, písek, shrabky. Přebytečný a primární kal může být zpracován v kompostárnách, anaerobně za tvorby bioplynu a energie, nebo se také skládkuje.

Cesta odpadních vod